Лихвата като едно допълнително и особено задължение

С настоящата статия се цели изясняването на някой значими аспекти от начисляването на лихва при сделки осъществявани от търговци, лица занимаващи се с търговски сделки, както и други лица опериращи под формата на каквито и да е търговски взаимоотношения. Тази информация има за цел не само да предпази, но и да информира всички имащи участие в търговския стокооборот, както и в сферата на услугите, така и всички имащи отношение, относно правата и задълженията им. Ще засегнем аспект отнасящ се до специфично допълнително задължение наречено лихва. Разбира се в допълнение ще дадем и реален пример от търговския обмен.

На първо място следва да се отбележи, че лихвата е  допълнително задължение. Лихвата не може да съществува без едно главно задължение. Под това се има предвид, че без основано задължение по никакъв начин не може да има лихва. Пример: дължите вземане по издадена фактура за извършена услуга. В такъв случай, ако в договора е уговорена дата за плащане с падеж, Вие дължите лихва след настъпване на падежа. Когато не е уговорена конкретна дата, то лихвата се дължи от момента на изпращане на покана до задълженото лице. Изключително важно е да се подчертае, че и двете хипотези касаят неизпълнение на основното задължение.

На второ място е важно да се каже, че размерът на лихвата се определя от Министерския съвет. Всякакви произволно определени лихви не биха имали валидно действие. Също така погасителната давност относно лихвите е различна в сравнение от обикновената 5 /пет/ годишна давност. В Закона за задълженията и договорите е посочено, че давността за лихви е 3 /три/ години.

С оглед подкрепа на вече посоченото, ще Ви запознаем с пример от практиката:

Собственик съм на цех за производство на хляб и хлебни изделия ситуиран в София. Към настоящият момент разполагаме с 30 служителя, като цехът се състои от 2 производствени халета. Фирмата ни ежедневно зарежда търговски вериги, по-големи магазини и квартални бакалий с произвежданата от нас продукция. За целта получаваме суровини от различни краища на България, с цел максимално качество на продуктите. Държа да отбележа, че винаги сме се стремили да заплащаме дължими от нас суми в договорения срок, тъй като изискваме същото от търговците, на които ние от своя страна доставяме нашата продукция.

            За съжаление, както често се случва във бизнеса към края на 2012 година запознахме да изпитваме силни финансови затруднения, като забавихме плащанията към един наш доставчик с повече от 6 /шест/ месеца. В средата на 2013 година пожелахме да заплатим задължението си към въпросния доставчик, но същият по неразбираеми за нас причини отказа да приеме плащането, по редица различни оправдания, като промяна на банковата му сметка и други. Продължихме да работим със същия доставчик още няколко месеца, като след това престанахме и задължението по неплатените фактури остана висящо.

            В средата на вече изминалата 2017 година получихме съдебни книжа, в които нашият контрагент не само претендираше задължението, но и така нареченото задължение лихва върху лихва, с което неплатената сума се беше увеличила няколко пъти.

            След като се допитахме до познати, същите ни препоръчаха да се обърнем към правна кантора „Иванчов и Партньори“, тъй като в миналото изпиттвали юридически проблеми, които кантората решила безпроблемно. Адвокатът прегледа документите и ни разясни, че в договора е описано, че е възможно лихва върху лихва да се дължи, но само ако е допълнително уговорена с анекс, а такъв няма, следователно и лихвносното задължение се променя. Кантората предприе необходимите съдебни действия, като редуцира задължението, като съдът прие, че се дължи обикновена лихва и то само за период от 3 /три/ години, а не за почти 5 /пет/ години. Дължимите държавни такси и хонорари, също бяха намалени. Също така ни информираха, че ако сме се обърнали към адекватна юридическа подкрепа още през 2012 г., когато ни беше отказано да заплатим задължението, положението е щяло да е съвсем друго.

С настоящата статия бихме желали да изразим благодарността и признателността  си към Адвокатите от Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“, тъй като без тяхната, навременна, адекватна и компетентна намеса бихме заплатили много повече дължимото, като препоръчваме тяхната юридическа помощ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *